Algemene Voorwaarden Renew Car Care

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en

overeenkomst tussen Automotive Works, KvK nummer 82425752 (hierna te noemen

Automotive Works) en een opdrachtgever/contractant, voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken. Een

opdrachtgever/contractant wordt beoogd te zijn een particulier/natuurlijk persoon,

tenzij opdrachtgever/contractant anders schriftelijk kenbaar maakt aan Automotive

Works en dit schriftelijk bevestigd is door Automotive Works.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de

opdrachtgever/contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig

moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden

verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.


2. Aanbiedingen en offertes

Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders of een termijn voor aanvaarding

is gesteld. Indien opdrachtgever/contractant vóór overschrijding van deze termijn

heeft verzuimd schriftelijk aan Automotive Works te kennen heeft gegeven de

opdracht niet of inhoudelijk anders of met een andere datum van uitvoering,

overeen te willen komen, wordt de opdracht geacht te zijn gegund zoals in eerste

instantie overeengekomen. Automotive Works is gerechtigd 10% van het

overeengekomen bedrag (offertebedrag plus indien van toepassing het bedrag voor

de inmiddels overeengekomen aanvullende werkzaamheden) bij

opdrachtgever/contractant in rekening te brengen als zijnde

annuleringskosten/verplaatsingskosten.

Bij het annuleren door opdrachtgever/contractant van een reeds bevestigde

opdracht is opdrachtgever/contractant 25% van het overeengekomen bedrag aan

annuleringskosten verschuldigd aan Automotive Works.

Automotive Works kan niet aan een offerte worden gehouden indien de

opdrachtgever/contractant redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de

offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Automotive Works behoudt zich het recht voor de offerte binnen de termijn van vijf

werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Onder opgaaf van reden zal Automotive Works dit schriftelijk aan

opdrachtgever/contractant kenbaar maken. 

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding

of offerte opgenomen aanbod, is Automotive Works daaraan niet gebonden. De

overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot

stand, tenzij Automotive Works anders aangeeft.

Mondelinge afspraken verbinden Automotive Works slechts wanneer deze door hem

schriftelijk zijn bevestigd.

Alle in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. en

andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de

overeenkomst te maken kosten zoals reiskosten, verblijfskosten, verzendkosten en

administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

De opdrachtgever/contractant geeft met het verlenen van de opdracht Automotive

Works toestemming om foto’s en films te maken van het voertuig en deze te

gebruiken voor reclame-­‐ en promotiedoeleinden ten behoeve van Automotive

Works. Het kenteken zal, indien gewenst door de

opdrachtgever/contractant, worden afgeschermd. De opdrachtgever/contractant

dient dit bij de opdrachtbevestiging schriftelijk aan te geven.


3. Betaling

Indien partijen een aanbetaling overeenkomen dan dient deze voor aanvang van de

behandeling ontvangen te zijn door Automotive Works.

Betaling van de factuur dient te geschieden direct vóór de op-­‐ of aflevering van het

voertuig, tenzij partijen uitdrukkelijk anderszins zijn overeengekomen en dit

schriftelijk door Automotive Works is bevestigd. Indien betaling van de factuur na de

op-­‐ of aflevering van het voertuig wordt overeengekomen, dient het verschuldigde

binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of anderszins, schorten de

betalingsverplichting van de opdrachtgever/ contractant niet op.

Indien de opdrachtgever/contractant in gebreke blijft met de tijdige betaling van de

factuur, dan is zij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De

opdrachtgever/contractant of wederpartij is alsdan de wettelijke (handels)rente aan

Automotive Works verschuldigd.

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande

(buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de

opdrachtgever/contractant of wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen

15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt.


4. Uitvoering van de overeenkomst

Automotive Works zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Automotive Works is

gerechtigd, naar eigen inzicht en goeddunken, bepaalde werkzaamheden te laten

verrichten door derden.

Opdrachtgever/contractant zal het voertuig op de afgesproken tijd en ontdaan van

privéeigendommen op de afgesproken locatie brengen. Derhalve Automotive Works

geen aansprakelijkheid voor vermissing van privéeigendommen.

Overeengekomen of opgegeven termijnen zijn nimmer een fatale termijn. Bij

overschrijding van de termijn en alleen wanneer Automotive Works verzuimd heeft

de opdrachtgever/contractant schriftelijk op de hoogte te stellen, kan en dient de

opdrachtgever/contractant Automotive Works derhalve schriftelijk in gebreke te

stellen.

Indien de opdrachtgever/contractant niet binnen 5 werkdagen na de kennisgeving

door Automotive Works dat de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd

het voertuig (of aanverwante zaken zoals banden/velgen/onderdelen) heeft

afgehaald, kan Automotive Works een redelijke vergoeding wegens stallingskosten-­‐

of opslagkosten bij de opdrachtgever/contractant in rekening brengen.

Automotive Works is gerechtigd het retentierecht uit te oefenen op het voertuig

indien en voor zolang de opdrachtgever/contractant de kosten van de aan het

voertuig verrichte werkzaamheden niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten

van eerdere door Automotive Works voor de opdrachtgever/contractant of

wederpartij verrichte werkzaamheden betreft.


5. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de

overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan

te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk aanpassen.

Indien de wijziging van de of de aanvulling op de overeenkomst financiële dan wel

kwalitatieve gevolgen zal hebben dan wel het tijdstip van de overeengekomen

termijn daardoor kan worden beïnvloed, zal Automotive Works de

opdrachtgever/contractant of wederpartij desgevraagd hierover tevoren inlichten.

Automotive Works zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging van

of de aanvulling op de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan

Automotive Works kunnen worden toegerekend.


6. Onderzoek en reclamatie

De opdrachtgever/contractant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken

onmiddellijk nadat het voertuig haar ter beschikking is gesteld.

Reclamaties omtrent de verrichte werkzaamheden dienen door de

opdrachtgever/contractant binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende

werkzaamheden schriftelijk en gespecificeerd aan Automotive Works te worden

gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Automotive Works vervalt.

Reclamaties geven opdrachtgever/contractant nimmer het recht zijn betalingen op

te schorten.

Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en

verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor

reclamering opleveren.

De opdrachtgever/contractant dient Automotive Works in de gelegenheid te stellen

een klacht te (doen) onderzoeken. Indien komt vast te staan dat een klacht

ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Automotive Works gemaakte

kosten integraal voor rekening van de opdrachtgever/contractant of wederpartij.

Indien een klacht gegrond is, zal Automotive Works zorgdragen voor de

herstelwerkzaamheden.


7. Aansprakelijkheid

Indien Automotive Works aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid

beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Automotive Works is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,

ontstaan doordat Automotive Works is uitgegaan van door of namens de

opdrachtgever/contractant verstrekte onjuiste dan wel onvolledige

informatie/gegevens.

Indien Automotive Works aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de

aansprakelijkheid van Automotive Works beperkt tot maximaal het factuurbedrag,

althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking

heeft.

De aansprakelijkheid van Automotive Works is in ieder geval steeds beperkt tot het

bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Automotive Works is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt

uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang

van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van

deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming in de

prestatie van Automotive Works aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor

zover deze aan Automotive Works toegerekend kunnen worden en de redelijke

kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade indien de

opdrachtgever/contractant of wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid

tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Automotive Works is nimmer aansprakelijk voor welke indirecte schade dan ook als

gevolg van onheil van buitenaf; hieronder valt eveneens gevolgschade en wel in de

ruimste zin van het woord.

Automotive Works is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de

opdrachtgever/ contractant dan wel derden die zich in of aan het voertuig bevinden

en die Automotive Works uit welke hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken

wordt eveneens begrepen inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

Automotive Works is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan onderdelen van

het voertuig als gevolg van de door Automotive Works uitgevoerde werkzaamheden

indien deze onderdelen in een slechte staat verkeren. Automotive Works is niet

aansprakelijk voor schade aan elektronische componenten in de motorruimte en/of

interieur naar aanleiding van de daar bijbehorende uitgevoerde werkzaamheden.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien

de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Automotive Works of derde

partijen.

Opdrachtgever/contractant dient zelf zorg te dragen voor een voldoende dekkende

autoverzekering en verklaart dat hij deze heeft afgesloten en dat er geen sprake is

van achterstallige premiebetaling voor deze verzekering tijdens het onderbrengen

ten behoeve van het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of tijdens

het stallen van zijn voertuig.


8. Overmacht

Automotive Works is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens

de opdrachtgever/contractant, indien hij daartoe geheel of gedeeltelijk wordt

gehinderd door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak,

alsmede elke omstandigheid, die in redelijkheid niet voor risico van Automotive

Works behoort te komen, onder andere vertraging bij of wanprestatie door

toeleveranciers, vervoersonmogelijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen,

nalatigheid van leveranciers of fabrikanten, ziekte van personeel, gebreken in

hulp/transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Automotive Works kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten ofwel vorderen dat de inhoud

zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Indien deze periode langer

duurt dan negentig dagen, hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

In geen geval is Automotive Works gehouden enige boete of schadevergoeding te

betalen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar

verhouding afgerekend.


9. Vervangen onderdelen

Indien bij de werkzaamheden onderdelen dan wel materialen worden vervangen,

dan worden deze eigendom van Automotive Works, tenzij partijen anders overeen

zijn gekomen. In dit laatste geval dient de opdrachtgever/contractant direct na de

oplevering dan wel aflevering van het voertuig de vervangen onderdelen en of

materialen in ontvangst te nemen.


10. Stalling en opslag

Het voertuig van opdrachtgever/contractant kan op verzoek van

opdrachtgever/contractant voor langere tijd gestald worden bij Automotive Works.

Opdrachtgever/contractant ontvangt hiervoor maandelijks een factuur. Het

eventueel tussentijds ophalen van het voertuig, laden en lossen, geschiedt door

opdrachtgever/contractant en is voor eigen rekening van opdrachtgever/contractant,

maximaal vier keer per maand en na het tijdig informeren van Automotive Works. De

sleutel en toegangscode blijft in bezit van Automotive Works. Automotive Works is

niet aansprakelijk voor enigerlei schade. Deze aansprakelijkheid ligt bij

opdrachtgever/contractant. Het opgeslagen voertuig staat op eigen risico van

opdrachtgever/contractant in opslag en is niet verzekerd door Automotive Works.

Opdrachtgever/contractant dient zelf zorg te dragen voor een voldoende dekkende

autoverzekering en verklaart dat hij deze heeft afgesloten en dat er geen sprake is

van achterstallige premiebetaling voor deze verzekering. Beëindiging van het

gebruikmaken van de stalling dient een maand van te voren schriftelijk bij

Automotive Works kenbaar gemaakt te worden en bevestigd te worden door

Automotive Works.


11. Vervangend vervoer

Voor de duur van de behandeling kan opdrachtgever/contractant gebruik maken van

vervangend vervoer van Automotive Works. De kosten voor gebruik van het

vervangend vervoer worden op de kostenspecificatie opgenomen. Indien

opdrachtgever/contractant gebruik maakt van vervangend vervoer van Automotive

Works is hij geïnformeerd dat boetes én verkeersovertredingen volledig voor

rekening en risico zijn van opdrachtgever/contractant. Opdrachtgever/contractant

vrijwaart Automotive Works volledig van alle hiermee gepaard gaande gevolgen in

de ruimste zin van het woord. Schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik wordt

volledig verhaald op de opdrachtgever/contractant.

Het voertuig dat als vervangend vervoer heeft gediend, dient op de afgesproken

datum met een volle tank en schoon te worden ingeleverd. Indien niet is voldaan aan

deze voorwaarden worden de kosten op de opdrachtgever/contractant verhaald. Het

staat opdrachtgever/contractant niet vrij om zonder schriftelijke toestemming van

Automotive Works het voertuig langer in bruikleen te houden dan de datum waarop

inlevering afgesproken is. Opdrachtgever/contractant verplicht zich op eerste

verzoek van Automotive Works het voertuig en aanverwante zaken aan Automotive

Works beschikbaar te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan

Automotive Works of aan de door Automotive Works aan te wijzen personen de

plaats waar het voertuig zich bevindt te betreden teneinde het voertuig mee te

nemen. De kosten voor alle activiteiten die hiermee gemoeid zijn, zullen op de

opdrachtgever/contractant worden verhaald.

Opdrachtgever/contractant verklaart met ondertekening van de overeenkomst voor

het gebruik van vervangend vervoer dat het voertuig aan hem is overhandigd met

kentekenkaart, volle tank brandstof, pechhulppas Europa dekking en gaat akkoord

met een eigen risico van € 350,00. Zonder getekende overeenkomst wordt het

voertuig niet in bruikleen meegegeven.


12. Opschorting en ontbinding

Automotive Works is bevoegd nakoming van zijn verplichting op te schorten of de

overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever/contractant of wederpartij de

verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel

indien er sprake is van liquidatie van de opdrachtgever/contractant of wederpartij,

aan de opdrachtgever/contractant of wederpartij surseance van betaling is verleend,

de schuldsanering natuurlijke personen op de opdrachtgever/contractant van

toepassing is verklaard, de opdrachtgever/contractant in staat van faillissement is

verklaard, de opdrachtgever/contractant de vrije beschikking over haar vermogen of

inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest dan wel de opdrachtgever/contractant haar

bedrijf verkoopt, dit zonder enige ingebrekestelling van opdrachtgever/contractant

door Automotive Works.

Geen van bovenstaande gevallen of anderszins ontslaat de

opdrachtgever/contractant of wederpartij van zijn betalingsverplichting van de tot

dan toe verrichte werkzaamheden.

Indien Automotive Works overgaat tot opschorting of ontbinding van de

overeenkomst, is hij niet gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten

daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien Automotive Works ontbinding van de overeenkomst verlangt, zijn de

vordering van Automotive Works op de opdrachtgever/contractant onmiddellijk

opeisbaar.

Indien de ontbinding aan de opdrachtgever/contractant toerekenbaar is, is de

opdrachtgever/ contractant verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte

schade en eventuele bijkomende kosten aan Automotive Works te vergoeden.

Opdrachtgever/contractant heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk

te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was

met de nakoming van zijn verplichtingen.

In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever/contractant geen

aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Automotive Works verrichte

prestaties en/of eerder in rekening gebrachte kosten en heeft Automotive Works

onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestatie en/of eerder

in rekening gebrachte kosten.


13. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.

Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde

rechter in de vestigingsplaats van Automotive Works, tenzij de wet dwingend anders

voorschrijft.